ความมั่นคงทางสังคม [Social security]

เมื่อไรท่านจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการพื้นฐานหรือสวัสดิการช่วยเหลือ  ท่านจะประกันเจ็บป่วยอย่างไร ท่านจะต้องทำอย่างไรเมื่อว่างงาน

การรับค่าจ้างเงินเดือน

อิสระหรือเลือกเข้าร่วม

แรงงานทุพพลภาพ

 • ประกันของเอกชน
 • ประกันเจ็บป่วยตามกฎหมายโดยสมัครใจ
 • ประกัน WIA
 • ประกันรองรับบรรเทาวิกฤติ
 • ประกันของเอกชน
 • ประกันเจ็บป่วยตามกฎหมายโดยสมัครใจ
 • ประกัน WIA
 • ประกันรองรับบรรเทาวิกฤติ

ตั้งครรภ์

 • ลาคลอด ๑๖ สัปดาห์
 • รับสวัสดิการ ZEZ ๑๖ สัปดาห์

สวัสดิการพื้นฐาน

 • สวัสดิการช่วยเหลือคนตกงาน (WW)

 • สวัสดิการพื้นฐาน

บำเหน็จบำนาญ

 • สวัสดิการผู้สูงอายุทั่วไป (AOW)
 • สวัสดิการผู้สูงอายุทั่วไป (AOW)

เจ็บป่วย

 • ได้รับ ๗๐% ของค่าจ้างเงินเดือน
 • สวัสดิการช่วยเหลือคนตกงาน (WW)
 • ประกันเจ็บป่วยตามกฎหมาย
 • กฎหมายการทำงานและรายได้สู่ทรัพย์แรงงาน (WIA)

เจ็บป่วย

รับเงินเดือน

ในกรณีทำงานเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนและเกิดป่วยไข้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างตลอดเวลาที่ป่วย ตามด้วย70%ของเงินเดือน จนท้ายสุดนายจ้างต้องจ่ายในอัตรารายได้ขั้นต่ำ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา2ปีหลังจากเริ่มป่วย หลังจากนั้นลูกจ้างจะได้สิทธิรับเงินว่างงาน (WIA )และ UWV จะเป็นผู้พิจารณาการได้รับสิทธินี้

การเลือกเข้าร่วม

ในกรณีการทำงานแบบเลือกเข้าร่วม คุณจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจ้างงานเหมือนคนทำงานแบบรับเงินค่าจ้างเป็นเงินเดือน รวมทั้งเงินสวัสดิการป่วยไข้ (WW) และเงินว่างงาน (WIA) 

แล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไป

ประกันแรงงานทุพพลภาพ

Arbeidsongeschiktheids-verzekering

หากไม่มีเงินออมหรือปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยพยุงตัวให้รอดในระหว่างที่ไม่มีรายได้ท่านควรจะพิจารณาเรื่องการทำประกันเจ็บป่วยและ/หรือแรงงานทุพพลภาพโดยสามารถเลือกจัดการเรื่องนี้ได้หนึ่งในสามประการ

1. ประกันของเอกชน

ประกันเอกชนมีประกันเจ็บป่วยและ/หรือแรงงานทุพพลภาพแบบต่างๆ เสนอให้เลือกมากมาย  ตั้งแต่ชุดประกันพื้นฐานแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนซึ่งจ่ายเงินประกันในจำนวนวงเงินที่แน่นอนจนถึงแบบที่มีรายละเอียดและความยืดหยุ่นหลากหลายกว่า

มูลค่าของกรมธรรม์ก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามบริษัทประกันและประเภทของประกัน  ท่านควรจะอ่านทำความเข้าใจกับเงื่อนไขต่างๆ ให้ดีก่อน   อะไรที่ท่านเห็นว่าสำคัญอะไรไม่สำคัญ  ประกันส่วนใหญ่ท่านสามารถขอใบรายการค่าใช้จ่ายก่อนได้  ประเด็นต่างๆ ข้างล่างนี้เป็นเรื่องสำคัญ

 • วงเงินที่ประกันจ่ายมากน้อยเท่าใด ประกันความแน่นอนของรายได้
 • บรรทัดฐานใช้พิจารณาเรื่องเจ็บป่วยและแรงงานทุพพลภาพ
 • ระยะเวลารอคอยหรือระยะเวลาความเสี่ยงของตนเอง เมื่อใดที่ประกันจะต้องจ่าย
 • ประกันความเสี่ยงในเรื่องใดบ้างและตรงกับเรื่องที่ท่านต้องการประกันหรือไม่
 • ช่วงระยะเวลานานสูงสุดที่ประกันจ่าย
 • ความยืดหยุ่น ประกันความแน่นอนของรายได้สามารถขยับสูงขึ้นได้ในภายหลังหรือไม่
 • ระดับดัชนี วงเงินที่ประกันจ่ายจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาค่าครองชีพหรือไม่

2. ประกันเจ็บป่วยตามกฎหมายโดยสมัครใจและ/หรือประกัน WIA (UWV)

กฎหมายเรื่องความเจ็บป่วย (ZW) และกฎหมาย WIA เสนอความเป็นไปได้ให้อดีตลูกจ้างขยายเวลาประกันเหล่านี้ต่อไปแบบสมัครใจกับUWV ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ

การประกันแบบสมัครใจเปิดโอกาสให้โดยถ้าหากก่อนหน้านั้นท่านในฐานะลูกจ้างได้ทำประกันแบบบังคับไว้อย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งปี  ในขณะเดียวกันการประกันแบบสมัครใจนี้ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยได้รับเงินประกันลูกจ้างแรงงานมาก่อน

ท่านต้องแจ้งแสดงตนภายในสามเดือน (สิบสามสัปดาห์) หลังจากที่การประกันแบบบังคับสิ้นสุดลง  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรีบคิดพิจารณาให้ทันเวลา

2. Vrijwillige ziektewetverzekering

De Ziektewet (ZW) en de Wet WIA bieden ex-werknemers onder voorwaarden de mogelijkheid deze verzekeringen vrijwillig voort te zetten bij het UWV.

De vrijwillige verzekering staat open als je daarvóór als werknemer minstens één jaar verplicht verzekerd was. De vrijwillige verzekering staat tevens open voor degenen die voorafgaand een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen ontvingen.

Je moet je binnen drie maanden (dertien weken) na het einde van de verplichte verzekering aanmelden. Het is dus belangrijk op tijd hierover na te denken.

3. .ประกันรองรับบรรเทาวิกฤติ

ประกันหลายแห่งเสนอเงื่อนไขต่างๆ แนวปฏิบัติต่างๆ ในการยอมรับและราคาค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันรองรับบรรเทาวิกฤติซึ่งจะเป็นการประกันความเสี่ยงหลายประเภทซึ่งหาประกันยาก เป็นต้นว่าเป็นการประกันในเรื่องซึ่งถูกปฏิเสธจากบริษัทประกันอื่น  การทำประกันประเภทนี้มักจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันสูง

สวัสดิการพื้นฐาน

Bijstand

ถ้าหากท่านถูกให้ออกจากงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือนหรือนายจ้างของท่านล้มละลาย  ท่านสามารถเลือกเข้าสู่การพิจารณารับเงินสวัสดิการช่วยเหลือคนตกงาน (WW) ได้โดยการลงทะเบียนในฐานะผู้ที่อยู่ในระหว่างหางานที่ www.werk.nl - เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การทำงานแบบเลือกเข้าร่วมและงานอิสระ

ถ้าหากท่านตกงานและไม่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือคนตกงาน  ท่านสามารถทำเรื่องขอสวัสดิการพื้นฐานได้ที่
UWV WERKbedrijf - เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในเมืองหรือเขตแขวงที่ท่านอยู่อาศัย  ท่านรับสวัสดิการนี้ได้จนกว่าท่านจะหางานใหม่ได้

UWV WERKbedrijf จะส่งเรื่องต่อไปให้เขตที่ว่าการ [gemeente] และจะใช้เวลาภายในแปดสัปดาห์สำหรับการตัดสินซึ่ง พิจารณาและ จะมีการแจ้งผลให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เป็นต้นว่า ถ้าหากท่านมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่ดูแลท่านได้หรือท่านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่แล้วในกรณีเหล่านี้ท่านก็จะไม่มีสิทธิรับสวัสดิการพื้นฐาน

ตั้งครรภ์

Zwangerschap

หากท่านตั้งครรภ์และท่านทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน  ท่านมีสิทธิลาคลอด ๑๖ สัปดาห์โดยยังคงได้รับค่าจ้างเงินเดือน  ท่านสามารถขอลาคลอดได้หกถึงสี่สัปดาห์ก่อนวันกำหนดคลอด (วันที่ประมาณการเอาไว้)  UWV จะจ่ายค่าจ้างแรงงานของท่านแทนผู้ประกอบการ

การทำงานแบบเลือกเข้าร่วมและงานอิสระ

หากท่านตั้งครรภ์และท่านเป็นผู้ทำงานบริการทางเพศแบบเลือกเข้าร่วมหรืองานอิสระ    ท่านสามารถทำเรื่องขอเงินสวัสดิการผู้ตั้งครรภ์ได้จาก UWV  สวัสดิการประเภทนี้อยู่ภายใต้กฏระเบียบงานอิสระและการตั้งครรภ์หรือสวัสดิการ ZEZ - เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สวัสดิการผู้ตั้งครรภ์มีระยะเวลาอย่างน้อย ๑๖ สัปดาห์  ส่วนการลาคลอดถือกฏเกณฑ์เดียวกันกับผู้ทำงานบริการทางเพศซึ่งทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน   

บำเหน็จบำนาญ

Pensioen

กฎหมายสวัสดิการผู้สูงอายุทั่วไป AOW ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ) เป็นการประกันอย่างหนึ่ง ทุกคนที่ทำงาน (หรืออยู่อาศัย) ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีหลักประกันด้วยวิธีการนี้
การทำงานหมายความว่าท่านต้องชำระจ่ายภาษีจากรายได้ (จากค่าจ้างเงินเดือน การทำงานแบบเลือกเข้าร่วมและงานอิสระในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศ) ที่งานสรรพากร

ไม่สำคัญว่าท่านจะถือสัญชาติใด  ทุกๆ ปีที่ท่านทำประกันจะมีการหักเงินสะสมเป็นบำเหน็จบำนาญ AOW เอาไว้ ๒% และท่านจะได้รับบำเหน็จบำนาญ AOW เต็มครบจำนวนก็ต่อเมื่อท่านทำประกันไว้รวมเป็นเวลายาวนานครบ ๕๐ ปีก่อนที่จะถึงอายุรับ AOW

ท่านอยู่อาศัยหรือทำงานนอกประเทศเนเธอร์แลนด์มาก่อนจึงเป็นไปได้ที่ท่านจะขาดหรือไม่ได้ทำประกันไปบางช่วงซึ่งจะทำให้เงินบำเหน็จบำนาญ AOW ที่ได้รับมีจำนวนต่ำลง

อายุ AOW ในขณะนี้ขยายเวลาออกไปเป็น ๖๗ ปี  ท่านสามารถตรวจสอบดูได้ว่าท่านมีสิทธิใน AOW ตอนอายุเท่าใดที่ Rijksoverheid.nl - เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.