ภาษี [Tax]

ทุกคนซึ่งทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องเสียภาษีโดยจะต้องลงทะเบียนชำระที่ทำการงานสรรพากร

รับค่าจ้างเงินเดือน

เลือกเข้าร่วม (opting-in)

อิสระ

หมายเลข BSN

 • ภาคบังคับ
 • ภาคบังคับ
 • ภาคบังคับ

ความเป็นส่วนตัว

 • งานสรรพากรมีหน้าที่จะต้องรักษาความลับในการปฏิบัติงานซึ่งหมายความว่าจะต้องจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของท่านอย่างดีไม่ให้แพร่งพราย
 • งานสรรพากรมีหน้าที่จะต้องรักษาความลับในการปฏิบัติงานซึ่งหมายความว่าจะต้องจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของท่านอย่างดีไม่ให้แพร่งพราย
 • งานสรรพากรมีหน้าที่จะต้องรักษาความลับในการปฏิบัติงานซึ่งหมายความว่าจะต้องจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของท่านอย่างดีไม่ให้แพร่งพราย

ภาษี

 • นายจ้างเป็นผู้จ่ายภาษี
 • นายจ้างเป็นผู้จ่ายภาษี
 • ท่านเป็นผู้จ่ายภาษีเอง

ค่าจ้างเงินเดือน

 • มีสามประเภท ได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือนประจำ  ค่าจ้างเงินเดือนตามผลงานและค่าจ้างเงินเดือนที่ผันแปรได้
 • ท่านตกลงการจ้างงานกับนายจ้าง
 • คุณกำหนดเงินเดือนของคุณเอง

หมายเลข BSN

ท่านต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(BSN) จากเขตที่ทำการ [gemeente] ซึ่งท่านทำงาน/หรือพำนักอาศัยอยู่
หมายเลขนี้จะแจ้งอยู่ในเอกสารสำคัญเสมอ เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน

ความเป็นส่วนตัว

งานสรรพากรมีหน้าที่จะต้องรักษาความลับในการปฏิบัติงานซึ่งหมายความว่าจะต้องจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของท่านอย่างดีไม่ให้แพร่งพราย

ข้อมูลต่างๆ ของท่านที่จำเป็นสำหรับงานสรรพากร

 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(“sofinummer”)
 • อักษรย่อของชื่อ ชื่อกลางและนามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • วันที่เริ่มทำงาน
 • จำนวนและช่วงเวลาที่มีรายได้

การชำระภาษี

การชำระภาษีมีความแตกต่างกันออกไปในกรณีที่ท่านทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือนหรือในกรณีที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การทำงานแบบ “เลือกเข้าร่วม” การเลือกเข้าร่วมเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “ทำงานภายใต้ชุดเงื่อนไข” ในที่นี้เราจะใช้เฉพาะคำนิยามว่าเลือกเข้าร่วมเท่านั้น

นายจ้างของท่าน – ผู้ประกอบการ เช่นเจ้าของสถานค้าประเวณี –ต้องจ่ายภาษีรายได้ประกอบการและภาษีเงินรายได้ เขา/เธอจะหักชำระจ่ายจากส่วนที่เป็นรายได้ตามปรกติของท่านรวมทั้งเงินรางวัลตอบแทนและเงินพิเศษอื่นๆ

เลือกเข้าร่วม

การเลือกเข้าร่วมหมายความว่าท่านทำงานให้กับนายจ้างหนึ่ง/ผู้ประกอบการหนึ่งแต่สำหรับงานสรรพากรแล้วถือว่าท่านไม่ได้มีค่าจ้างเงินเดือนประจำ  สำหรับ UWV ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมก็เช่นกัน

นายจ้างของท่านแจ้งเรื่องของท่านไปที่งานสรรพากร  เขา/เธอหักภาษีและค่าเบี้ยชำระในเรื่องต่างๆ จากรายได้ของท่านและส่งมอบให้แก่งานสรรพากรและ UWV  ดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องทำเรื่องเหล่านี้เอง

ท่านจะต้องจัดการเรื่องสำคัญสามประการเพื่อให้สามารถทำงานแบบเลือกเข้าร่วมได้

 1. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี BSN
 2. กรอกแบบฟอร์มสองชุดที่ได้จากนายจ้าง ได้แก่ “หนังสือรับรองเรื่องหักภาษีรายได้ แบบเลือกเข้าร่วม” และ “แบบรายการแสดงหักภาษีรายได้และความเป็นส่วนตัว”
 3. ให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หลักฐาน ID) กับนายจ้างของท่านหนึ่งชุด – อย่าให้ตัวจริงไปโดยเด็ดขาด!!

อิสระ  

ท่านจะต้องดูแลรายการบัญชีการเงินของท่านให้ถูกต้องและป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
เรื่องนี้สำคัญสำหรับงานสรรพากร หากท่านทำบัญชีเองไม่ได้ก็จะต้องจัดการให้นักการบัญชีเป็นผู้ทำให้ = จดบันทึกข้อมูลทุกรายการเกี่ยวกับงานและรายได้ของท่านแยกแยะไว้ในสมุดทำบัญชี ท่านจะต้องเก็บรักษาหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการชำระภาษีเอาไว้นานเจ็ดปี

เงินเดือน

ค่าจ้างเงินเดือน

นายจ้างของท่านสามารถจ่ายค่าจ้างได้เป็นสามประเภท

 • ค่าจ้างเงินเดือนประจำ:สำหรับงานและจำนวนชั่วโมงทำงานที่ได้ตกลงกัน
 • ค่าจ้างเงินเดือนตามผลงานคือจำนวนเงินสำหรับงานบริการทางเพศแต่ละครั้ง
 • ค่าจ้างเงินเดือนที่ผันแปรได้คือจำนวนเงินสบทบสำหรับท่านจากรายได้พิเศษเช่นจากค่าเครื่องดื่ม

นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้ท่านเป็นเงินสุทธิหลังหักจ่ายและจะต้องมีแบบแสดงรายการรายได้  (ใบรายการเงินเดือน) แก่ท่านทุกๆ ครั้งที่มีการจ่าย   ในรายการดังกล่าวท่านสามารถตรวจดูได้ว่าท่านมีรายได้เท่าไรและถูกหักไว้เท่าไร  อย่างน้อยที่สุดท่านมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและเงินสำหรับวันหยุดพักร้อน

เมื่อหมดปีหนึ่งท่านจะได้รับแบบแสดงรายการประจำปีซึ่งท่านจะต้องเก็บรักษาแบบแสดงรายการเหล่านี้ไว้  ท่านจำเป็นต้องใช้มันเวลากรอกแบบฟอร์มยื่นชำระภาษี

เลือกเข้าร่วม

ตกลงเรื่องรายได้ของท่านให้เรียบร้อยเป็นมาตรฐานและการทำงานพิเศษเพิ่มขึ้นที่นอกเหนือจากนั้น ทุกๆรายการที่แขกจ่ายชำระมาจะถูกหักเป็นภาษีรายได้ประกอบการ จำนวนเงินที่คงเหลือจะแบ่งกันระหว่างตัวท่านกับนายจ้าง

ในการจ่ายชำระทุกครั้งท่านจะต้องได้รับใบแสดงรายการซึ่งแจ้งรายละเอียดว่าท่านมีรายได้เท่าไรและถูกหักภาษีไปเท่าไร (ใบรายการเงินเดือน) ท่านจะต้องเก็บรักษาใบแสดงรายการนี้ไว้อย่างดี ท่านจำเป็นต้องใช้มัน – ร่วมกับแบบแสดงรายการประจำปี – เมื่อท่านต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระภาษีรายได้

โปรดระวัง
หากท่านทำงานแบบเลือกเข้าร่วม นายจ้างของท่านไม่สามารถกำหนดเรื่องเวลาทำงานของท่านหรือเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ท่านสวมใส่  ท่านสามารถเก็บเงินพิเศษนอกเหนือจากงานปรกติไว้เองได้และนายจ้างไม่สามารถห้ามท่านไปทำงานให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.