Социална сигурност

Кога имате право на социална помощ или обезщетение? Как можете да се осигурите в случай, че се разболеете? Какво трябва да предприемете, ако останете без работа?

Трудов договор

Самостоятелно заето лице или оптинг-ин

Неработоспособност

 • Частна застраховка
 • Доброволна застраховка поради заболяване
 • WIA-застраховка (съгласно Закона за труда и възнаграждението според работоспособността)
 • Застраховка „Спасителна мрежа“
 • Частна застраховка
 • Доброволна застраховка поради заболяване
 • WIA-застраховка (съгласно Закона за труда и възнаграждението според работоспособността)
 • Застраховка „Спасителна мрежа“

Бременност

 • 16 седмици отпуск
 • 16 седмици ZEZ-обезщетение (за самостоятелно заети лица по майчинство)

Социална помощ

 • Обезщетение за безработица (WW)

 • Социално подпомагане

Пенсия

 • Общо осигуряване за старост (AOW)
 • Общо осигуряване за старост (AOW)

Болест

 • 70% от Вашето трудово възнаграждение продължава да се изплаща
 • Обезщетение за безработица (WW)
 • Обезщетение според Закона за обезщетение поради заболяване
 • Закон за труда и възнаграждението според работоспособността (WIA)

БOЛЕСТ

Ако работите на трудов договор

Ако докато работите на договор се разболеете, тогава Вашия работодател трябва да продължи да ви изплаща заплата. В такъв случай ще получавате поне 70% от заплатата ви или минималната по закон заплата. Работодателят ви ще ви изплаща тази заплата за максимален период от две години. Ако след втората година все още не сте се възстановили, тогава може да имате право на “WIA-uitkering” (социална помощ  по Закона за Работа и Доходи според трудоспособността ви). UVW ще определи дали имате право на това.

Oптинг-ин или самостоятелно наето лице (едноличен търговец)

Ако работите по оптинг-ин или като самостоятелно наето лице, тогава обратно на това, ако сте на договор, не можете и/или нямате право да получавате помощи или обезщетения, от която и да е от по-горе изброените институции и ще имате право евентуално на социална помощ само ако прекратите фирмената дейност.

Какво може да направите в такъв случай?

Застраховка за неработоспособност поради заболяване

Ако нямате спестявания или други средства, за да можете да се издържате през периода, в който не получавате доходи, можете да помислите да сключите застраховка при заболяване и/или застраховка поради неработоспособност. Това можете да уредите по три начина:

1. Частна застраховка

Много частни застрахователи предлагат застраховки при заболяване или неработоспособност. Застраховките варират от базови пакети с фиксирана застрахована сума до разширени пакети, предлагащи повече гъвкавост.


Условията в полицата варират до голяма степен в зависимост от застрахователя и вида на полицата. Разумно е да прочетете внимателно условията и да прецените, какво е важно да Вас и какво не. При много от застрахователите е възможно да поискате предварителна оферта, която не Ви обвързва с нищо.
В случая са от значение по-долу изброените точки:

 • Размерът на застрахованата сума; гарантираният доход
 • Критериите за заболяване и неработоспособност
 • Срокът на чакане или периодът, за който важи собственият риск, от кога започва да се изплаща обезщетението?
 • Кои рискове са покрити и това съвпада ли с нещата, за които желаете да се застраховате?
 • Максималният период на изплащате на обезщетението
 • Гъвкавост: възможно ли е застрахователните доходи да бъдат увеличени впоследствие?
 • Индексация, обезщетението нараства ли наред с промените в цените?

2. Доброволна застраховка поради заболяване и/или WIA-застраховка (UWV)

Законът за обезщетение поради заболяване (ZW) и Законът за труда и възнаграждението според работоспособността (WIA) предлагат на бивши работници и служители при дадени условия  възможността да продължат доброволно да се осигуряват към Института за социалноосигурителните схеми на работниците и служителите (UWV).

Доброволната застраховка е възможна, ако преди това в продължение на минимално една година лицето е имало като работник или служител задължителна застраховка. Доброволна застраховка могат да сключат и онези лица, които преди това са получавали обезщетение въз основа на техните застраховки като работници или служители.

Необходимо е да се запишете в рамките на три месеца (тринадесет седмици) след изтичане на задължителната застраховка. Ето защо е важно навреме да помислите  по този въпрос.

2. Vrijwillige ziektewetverzekering

De Ziektewet (ZW) en de Wet WIA bieden ex-werknemers onder voorwaarden de mogelijkheid deze verzekeringen vrijwillig voort te zetten bij het UWV.

De vrijwillige verzekering staat open als je daarvóór als werknemer minstens één jaar verplicht verzekerd was. De vrijwillige verzekering staat tevens open voor degenen die voorafgaand een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen ontvingen.

Je moet je binnen drie maanden (dertien weken) na het einde van de verplichte verzekering aanmelden. Het is dus belangrijk op tijd hierover na te denken.

3. Застраховка „Спасителна мрежа“

Застрахователите предлагат при дадени условия, критерии за приемане и цени така наречената застраховка „Спасителна мрежа“ за рискове, които трудно подлежат на застраховка. В случая например може да става дума за лица, които застрахователят отказва да приеме или които могат да сключат застраховка единствено с дадени изключения или срещу високи вноски.

Социална издръжка

Bijstand

Ако Вашият трудов договор бъде прекратен и Вашият работодател фалира, можете да получавате обезщетение за безработица (Werkloosheidsuitkering (WW)). На www.werk.nl можете да се регистрирате като търсещи работа.

Оптинг-ин и самостоятелно заето лице

Ако останете без работа и нямате право на обезщетение за безработица, бихте могли да подадете молба за социална издръжка в UWV WERKbedrijf (само на английскив) населеното място или окръга по местоживеене. С това обезщетение ще можете да се издържате през периода докато намерите нова работа.

UWV WERKbedrijf препраща Вашата молба на общината, която взема решение в срок от осем седмици и Ви уведомява писмено за това.

Внимание: В случая важат определени условия, тъй като не всеки има право на социална издръжка. Ако имате партньор, който може да Ви издържа, или имате собствено жилище, обикновено нямате право на социална издръжка.

Майчинство

Zwangerschap

Ако работите с трудов договор и забременеете, имате право на 16 седмици платен отпуск по майчинство. Можете да излезете в отпуск шест до четири седмици преди определения термин (вероятната дата на раждане). UWV плаща на Вашия експлоатант трудовото Ви възнаграждение като компенсация.

Оптинг-ин и самостоятелно заето лице

Ако работите на базата на пакет с условия (Оптинг-ин) или сте самостоятелно заето лице и забременеете, можете да подадете молба за обезщетение по майчинство в UWV. Това обезщетение спада към правната уредба „Самостоятелно заето лице и майчинство“ (Zelfstandig en Zwanger): ZEZ-обезщетение.

Обезщетението по майчинство важи за срок от минимално 16 седмици. През периода на отпуск по майчинство важат същите правила както в случая на секс работник с трудов договор.

Пенсия

Pensioen

Пенсия за осигурителен стаж и възраст AOW (само на английскив) представлява застраховка.

Всеки, който живее в Нидерландия (или работи) в Нидерландия, е застрахован по този начин. Под работи се има предвид, че плаща данък общ доход на Данъчната служба (като работник на трудов договор, на базата на оптинг-ин и като самостоятелно заето лице).

Няма значение кой какъв е по народност. За всяка една година, през която сте застраховани, Ви се полагат по 2% пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ще получите пълния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, ако в продължение на 50 години сте били застраховани преди да навършите пенсионна възраст.

Ако сте живели или работили извън Нидерландия, е възможно да не сте били застраховани през известен период от време. Тогава размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст може да бъде по-нисък.

По настоящем пенсионната възраст се увеличава постепенно на 67 години. На Rijksoverheid.nl (само на английскив) можете да видите на каква възраст имате право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.